Konsernin Tase, IFRS


milj. euroa

31.12.

Viite

2010

2009

VARAT

Pitkäaikaiset varat

   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

(12)(13)

483,6

507,6

   Liikearvo

(2)(14)

58,8

55,0

   Muut aineettomat hyödykkeet

(14)

19,7

19,2

   Osuudet osakkuusyrityksissä

(16)

0,1

0,1

   Myytävissä olevat rahoitusvarat

(16)

0,3

0,2

   Muut saamiset

(17)

20,6

9,9

   Laskennalliset verosaamiset

(18)

22,3

28,7

605,2

620,7

Lyhytaikaiset varat

   Vaihto-omaisuus

(19)

210,6

200,0

   Myyntisaamiset ja muut saamiset

(20)(29)

328,5

319,6

   Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

10,7

19,1

   Rahavarat

(21)

216,6

62,5

766,3

601,2

Varat yhteensä

1 371,6

1 221,9


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

(22)(23)

   Osakepääoma

25,4

25,0

   Osakeanti

-

0,0

   Ylikurssirahasto

181,4

155,2

   Muuntoerot

-71,1

-90,2

   Arvonmuutosrahasto

-0,6

0,0

   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

8,0

0,0

   Kertyneet voittovarat

793,9

667,6

937,2

757,6

Määräysvallattomien omistajien osuus

0,0

0,0

Oma pääoma yhteensä

937,2

757,6

Velat

   Pitkäaikaiset velat

(24)

   Laskennalliset verovelat

(18)

39,3

29,4

   Varaukset

(25)

0,1

1,4

   Korolliset velat

(26)(27)(29)

204,2

253,8

   Muut velat

1,9

2,1

245,5

286,7

   Lyhytaikaiset velat

   Ostovelat ja muut velat

(28)

165,2

98,0

   Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

8,5

6,4

   Varaukset

(25)

2,2

0,7

   Korolliset velat

(26)(27)(29)

13,0

72,4

189,0

177,6

Velat yhteensä

434,4

464,2

Oma pääoma ja velat yhteensä

1 371,6

1 221,9